Кафедра землеустройства, кадастра и геоинформатики


ГЕОДЕЗИСТАМ
ЗЕМЛЕВПОРЯДНИКАМ

ОЦІНЮВАЧАМ ЗЕМЛІКафедра землеустрою, кадастру та геоінформатики є випускаючою кафедрою по спеціальності «Землеустрій та кадастр», здійснює підготовку фахівців для реалізації політики держави щодо формування земельних відносин, управління земельними ресурсами, розробки проектів землеустрою та здійснення ведення державного земельного кадастру, оцінки землі і нерухомості, реалізації природоохоронних заходів, здійснення моніторингу та державного контролю за раціональним використанням і охороною земель.

Кафедра була створена у 2011 році на базі Факультету підвищення кваліфікації і перепідготовки спеціалістів Київського національного університету будівництва і архітектури, який було перейменовано в Інститут післядипломної освіти у відповідності до наказу МОН України №71 від 02.02.05р., а з 2015 року в Інститут інноваційної освіти КНУБА.

 

Науково-педагогічний склад кафедри

 

Завідувач кафедри

 

 

 

 

Колектив кафедри

Мосійчук Юрій Автономович, к.е.н., доцент

Адаменко Олександр Вікторович, к.т.н., доцент

Зарудна Ольга Олегівна, старший викладач

Лихогруд Олександра Миколаївна, старший викладач

Чобану Юлія Миколаївна, к.т.н., доцент

Берова Поліна Ігорівна, старший викладач

Тарнопольський Євгеній Андрійович, к.т.н., доцент

 

Навчальна діяльність кафедри

Кафедра здійснює підготовку:

- бакалаврів за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій»;

- спеціалістів за наступними напрямами підготовки:

7.08010103 за спеціальністю «Землеустрій та кадастр»;

7.08010104 за спеціальністю «Оцінка землі та нерухомого майна»;

7.08010101 за спеціальністю «Геодезія»;

7.08010105 за спеціальністю «Геоінформаційні системи і технології»;

7.08010107 за спеціальністю «Космічний моніторинг Землі».

Спеціальність – "Землеустрій та кадастр"(ЗіК)

Профіль фахівця: створення баз даних і реалізація геоінформаційних технологій з питань кадастру; виконання кадастрових зйомок; організація територіально-функціонального використання земель і планування землекористування, нерухомості; планування розвитку населених пунктів і їх зонування; здійснення державного контролю за використанням і охороною земель.

Спеціальність – "Оцінка землі та нерухомого майна"(ОЗНМ)

Профіль фахівця: обстеження землі та іншого нерухомого майна з метою проведення незалежної оцінки майна і майнових прав різними методами для цілей оподаткування, купівлі/продажу, застави, відчуження та інших, передбачених законом, дій; проведення аналізу та прогнозування різних ринків нерухомого майна, дослідження потенційних можливостей нерухомості та визначення доцільності зміни існуючого використання; виконання оціночних процедур, підготовка та рецензування оціночної документації; надання консалтингових послуг.

Учбовий план даних спеціальностей включає навчальні елементи, що групуються в 4 основні змістові модулі – юридичний, економічний, технічний, законодавчий.

У розрізі учбового плану основними фаховими навчальними дисциплінами є:

·        Основи землевпорядкування та кадастру;

·        ГІС бази даних;

·        Земельне право;

·        Інвестиційний аналіз;

·        Кадастр;

·        Формування інфраструктури територій;

·        Законодавче забезпечення кадастру нерухомості;

·        Моніторинг та охорона земель;

·        Управління земельними ресурсами;

·        Землевпорядні вишукування та проектування;

·        Геоінформаційні системи в управлінні територіями;

·        Геоінформаційні системи в кадастрових системах;

·        Оцінка нерухомості.

Додатково у спеціальності «Оцінка землі та нерухомого майна» вивчаються:

·        Інституційне забезпечення та правове регулювання ринку нерухомості;

·        Економіка природокористування ;

·        Методологія оцінки нерухомості;

·        Стандартизація і сертифікація оціночної діяльності;

·        ГІС Технології в оцінці нерухомості;

·        Планування та забудова територій;

·        Інженерна підготовка та благоустрій тер-й;

·        Ціноутворення в будівництві;

·        Розробка і фінансування девелоперського проекту;

·        Будівельні конструкції;

·        Оцінка обєктів в матеріальній формі;

Спеціальність – "Геодезія"(ГД)

Профіль фахівця: геодезичне забезпечення вишукувань, проектування, будівництва та експлуатації інженерних споруд; виконання високоточних геодезичних робіт при монтажі будівельних конструкцій та технологічного устаткування; збір просторових даних засобами GPS та наземних вимірювань електронними приладами; створення топографічних карт і планів різного призначення; розроблення автоматизованих систем оброблення даних інженерно-геодезичних вишукувань.

Спеціальність – "Космічний моніторинг Землі"(КМЗ)

Профіль фахівця: проведення космічного моніторингу на основі наземних станцій спостережень та космічних супутників Землі; виконання аналізу та прогнозування досліджуваних природних і антропогенних явищ та процесів за матеріалами космічного знімання; дослідження рухів земної кори та континентів із використанням GPS вимірювань, розроблення геоінформаційних систем для забезпечення задач, що вирішують служби, пов’язані із надзвичайними ситуаціями та життям людини, оброблення даних засобами ГІС-аналізу.

У розрізі учбового плану даних спеціальностей основними фаховими навчальними дисциплінами є:

·        Геодезія

·        Математичне оброблення геодезичних вимірів;

·        Інженерна геодезія;

·        Вища геодезія;

·        Метрологія та стандартизація;

·        GPS-технології;

·        Інженерна фотограмметрія;

·        Високоточні інженерно-геодезичні вимірювання;

·        Фізика Землі;

·        Космічний моніторинг Землі;

·        Аерокосмічні знімальні системи і ДЗЗ;

·        Супутникова геодинаміка;

·        Супутникові технології геомоніторингу;

·        Моніторинг акваторій та лазерне сканування;

·        Інформаційні GNSS-ресурси;

·        GNSS-метеорологія;

·        Організаційно-економічне забезпечення робіт з космічного моніторингу;

Додатково у спеціальності «Космічний моніторинг Землі» вивчаються:

·        Супутникова навігація і ГІС;

·        Охорона праці в галузі;

·        Ліцензування і патентування діяльності;

·        Інформаційні технології в наукових дослідженнях;

·        Педагогіка вищої школи;

Спеціальність – “Геоінформаційні системи і технології”(ГіСТ)

Профіль фахівця: використання комп’ютерних технологій, автоматизованих систем містобудівного, земельного та інших кадастрів; створення та супровід муніципальних, регіональних та територіальних геоінформаційних систем (ГІС); ГІС інженерних комунікацій; екологічний моніторинг засобами ГІС, ГІС забезпечення прийняття рішень в управлінні територіями; тематичне картографування місцевості.

У розрізі учбового плану основними фаховими навчальними дисциплінами є:

·        Креслення, інженерна та комп’ютерна графіка;

·        Геодезія;

·        Інформатика і програмування;

·        Бази і банки даних;

·        Радіоелектроніка;

·        Практикум з геодезичних приладів;

·        Фотограмметрія та дистанційне зондування;

·        Основи ГІС;

·        Основи ГІС та бази даних;

·        Інфраструктура просторових даних;

·        Цифрова картографія;

·        Цифрова фотограмметрія;

·        Супутникова геодезія;

·        Практикум з ГІС;

·        Математичні методи і моделі;

·        ГІС інженерних мереж;

·        Інформаційні технології;

·        Організація і управління виробництвом;

·        Основи системотехніки;

·        ГІС в кадастрових системах;

·        Планування та управління ГІС – проектами;

·        Дистанційне зондування Землі;

·        Прикладні ГІС;

·        Бази геопросторових даних;

·        Інструментальні ГІС;

·        Муніципальні ГІС;

·        Навчальна практика з ГІС;

·        Навчальна практика з геодезії;

Методична діяльність

В учбовому процесі використовуються методичні вказівки «Землевпорядні вишукування і проектування», «Оцінка землі», «Основи землевпорядкування та кадастру», «Інвестиційний аналіз», «Планування землекористування», «Планування територій України на державному, регіональному та місцевому рівнях», «Формування інфраструктури територій», тощо.

 

Наукова діяльність

Науково-дослідна робота кафедри Земельних ресурсів ІІНО КНУБА пов’язана з іншими спорідненими кафедрами КНУБА, такими як кафедра Землевпорядкування і кадастру, Інженерної геодезії, Геоінформатики і фотограмметрії.

Кафедра Земельних ресурсів створена на початку 2011 року і її науково-дослідна робота тільки починається. Однак, викладацький склад кафедри складається із дипломованих вчених, які вже давно проводять науково-дослідну роботу, виступають на наукових конференціях, семінарах, опубліковують праці в науково-технічних збірниках.

Результати науково-дослідної роботи викладачів кафедри використовуються у навчальному процесі, зокрема, у дипломному та курсовому проектуванні.

На даному етапі науково-дослідна робота кафедри передбачає удосконалення навчальних програм та методичних комплексів навчальних дисциплін, створення електронних підручників, навчальних посібників та конспектів лекцій, впровадження в освітній процес інформаційних та мультимедійних технологій, підготовку навчально-методичних комплексів.

Професорсько-викладацький склад кафедри здійснює рецензування рукописів навчально-методичних посібників, науково-технічних розробок, підручників, підготовку відзивів на автореферати дисертацій.

Кафедра Земельних ресурсів підтримує тісні творчі та наукові зв’язки з іншими кафедрами вищих навчальних закладів України.

 

Контактні дані

Тел.: (044) 244 -96 -63, 275-20-56 ауд. З21б

ІІНО КНУБА, вул. Освіти, 4, м. Київ

e-mail: kafedra-zr@ukr.net