Кафедра цивільної інженерії

Випусковою кафедрою по спеціальностях «Теплогазопостачання і вентиляція» і «Водопостачання та водовідведення» є кафедра цивільної інженерії, створена у 1993 році на базі Факультету підвищення кваліфікації і перепідготовки спеціалістів Київського національного університету будівництва і архітектури, який було перейменовано і Інститут післядипломної освіти у відповідності до наказу МОН України № 71 від 02.02.05р.

Науково-педагогічний склад кафедри

 

 

Завідувач кафедри 

Зінич Петро Лукинович, к.т.н., доцент

 

 

 

Колектив кафедри

Гламаздін Павло Михайлович, доцент

Довганюк Володимир Борисович, к.т.н, професор

Приймак Олександр Вікорович, д.т.н., професор

Рибачов Сергій Григорович, викладач, вчений секретар

Тугай Ярослав Анатолійович, к.т.н., доцент

Швачко Наталія Анатоліївна, к.т.н., доцент

Навчальна діяльність кафедри

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів за спеціальністю 192 Будівництво та цивільна інженерія із спеціалізацій «Теплогазопостачання і вентиляція» і «Водопостачання та водовідведення» та спеціалістів зі спеціальностей: 7.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція», 7.06010108 «Водопостачання та водовідведення».

Зміст підготовки фахівців освітнього рівня «бакалавр» і ОКР «спеціаліст» зі спеціалізацій і спеціальностей визначається навчальними програмами, що є складовою державного стандарту освіти, в якому відбиваються цілі освітньої та професійної підготовки,  визначається місце фахівця у структурі господарства держави і вимоги  до його компетентності, інших соціально важливих властивостей та якостей.

Основні дисципліни, що викладаються на кафедрі

-                     Спеціалізація і спеціальність «Теплогазопостачання і вентиляція»:

 Вступ до будівельної справи; Технологія будівельного виробництва; Організація будівництва; Термодинаміка і теплопередача; Тепломасообмін; Аеродинаміка вентиляції; Будівельна теплофізика; Гідравлічні та аеродинамічні машини; Опалення; Вентиляція; Очищення вентиляційних викидів; Кондиціонування повітря; Теплогенеруючі установки; Теплопостачання; Газопостачання; Автоматизація і управління систем ТГПіВ; Обладнання систем вентиляції і кондиціонування повітря; Вентиляція і кондиціонування повітря промислових будівель; Моніторинг довкілля та інженерні методи охорони біосфери; Експлуатація систем ТГПіВ; Обчислювальна техніка в розрахунках інженерних систем ТГПіВ; Теплопостачання промислових об’єктів; Системи формування мікроклімату споруд різного призначення; Комп’ютерні технології проектування  ТГПіВ; Енергоефективні будівлі і споруди; Газопостачання промислових підприємств; Системи  пневмотранспорту та аспірації; Наладка та паспортизація систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря; Котельні установки малої та середньої потужності; Використання нетрадиційних та відновлювальних джерел теплоти для систем ТГПіВ; Радіаційне охолодження та опалення приміщень.

-                     Спеціалізація і спеціальність «Водопостачання та водовідведення»:

Вступ до будівельної справи; Технологія будівельного виробництва; Організація будівництва; Термодинаміка і теплопередача; Технічна механіка рідини і газу; Інженерна гідравліка; Гідрологія та гідрометрія; Міські інженерні мережі; Санітарно-технічне обладнання будівель; Водопостачання; Водовідведення; Насосні і повітродувні станції; Спеціальні питання гідравліки систем водопостачання і водовідведення; Економіка будівництва систем ВВ; Моніторинг довкілля та інженерні методи охорони біосфери; Охорона і раціональне використання водних ресурсів; Хімія і мікробіологія води; Теоретичні основи технології очистки природних і стічних вод; Енергоресурсозбереження  систем ВВ; Монтаж систем ВВ; Бурова справа; Водопостачання промислових підприємств; Водовідведення промислових підприємств; Експлуатація систем ВВ; Автоматизація систем ВВ; Технологічний контроль роботи очисних споруд водопостачання; Складання кошторису на відпуск води і скид стічних вод; Налагодження роботи систем ВВ.

Методична діяльність кафедри

Усі дисципліни, що викладаються на кафедрі, за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" та "спеціаліст", дипломне проектування забезпечені науковою, навчально-методичною, нормативною та довідковою літературою. При кафедрі створюється електронна бібліотека. Викладачами кафедри самостійно і у співтоваристві із викладачами КНУБА та інших вузів видані навчально-методичні розробки:

Підручники

 • В.О.Орлов, Я.А.Тугай, А.М.Орлова. Водопостачання та водовідведення
 • В.С.Кравченко, Л.А.Саблій, П.Л.Зінич. Санітарно-технічне обладнання будинків

Навчальні посібники

 • П.Л.Зінич. Вентиляція громадських будівель
 • М.В.Степанов, Ю.К.Росковшенко, П.Л.Зінич. Теплогазопостачання і вентиляція
 • А.М.Тугай, А.Я.Тугай. Водовідведення. Джерела та водозабірні споруди
 • П.М.Єнін, Н.А.Швачко. Теплопостачання
 • О.П.Любарець, О.М.Зайцев, В.О.Любарець. Проектування систем водяного опалення
 • А.М.Тугай, В.О.Терновцев, А.Я.Тугай. Розрахунок і проектування споруд систем водопостачання.

Науково-дослідна робота кафедри

Основні наукові напрями кафедри

 • Використання нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії;
 • розробка та удосконалення існуючих інженерних систем формування мікроклімату у приміщеннях;
 • розробка та удосконалення інноваційних методів навчального процесу. Впровадження сучасних форм дистанційного навчання;
 • енергоресурсозбереження у комунальних і промислових теплових технологіях;
 • оптимізація систем тепло- і газопостачання.

Науково-дослідна робота кафедри тісно пов’язана із іншими спорідненими кафедрами КНУБА. Результати досліджень оприлюднюються на міжнародних, всеукраїнських і університетських конференціях, регіональних науково-методичних семінарах, у монографіях та наукових статтях науково-технічних збірників.

Тематика наукових досліджень професорсько-викладацького складу співпадає з напрямом підготовки фахівців для економіки України.

На сучасному етапі науково-дослідна робота кафедри передбачає удосконалення навчальних програм та методичних комплексів навчальних дисциплін, створення електронних підручників, навчальних посібників та конспектів лекцій, впровадження в освітній процес інформаційних та мультимедійних технологій, підготовку навчально-методичних комплексів.

 

Контактні дані

Тел.: (044) 244 -96 -63, 275-20-56, контактний.тел 245-48-39 ауд. 231 (кафедра)

ІІНО КНУБА, вул. Освіти, 4, м. Київ

e-mail: office@ipo-knuba.edu.ua

logo_mini_forum.jpg

 

 

Міністерство освіти і науки України