Кафедра економіки та менеджменту

Кафедра економіки та менеджменту є випусковою кафедрою. та готує бакалаврів за напрямами: 6.030504 «Економіка підприємства» і 6.030601 «Менеджмент», а також спеціалістів зі спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування». Підготовка фахівців проводиться на денній і заочній формах навчання.

Підготовку фахівців в галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» було розпочато у жовтні 1999 р. на Факультеті підвищення кваліфікації і перепідготовки спеціалістів КНУБА, який в подальшому наказом МОН України від 02.02.2005 року №71 було перейменовано в Інститут післядипломної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури та у 2015 році отримав назву Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. У червні 2015 року було отримано ліцензію на підготовку бакалаврів за напрямом 6.030504 «Економіка підприємства» денної та заочної форми навчання.

Кафедра створена у травні 2015 шляхом об’єднання кафедр економіки підприємств та менеджменту організацій та адміністрування. З вересня 2015 року кафедру очолює доктор економічних наук, доцент Новикова Іннола Вікторівна.

Науково-педагогічний склад кафедри

 

Завідувач кафедри

Новикова Іннола Вікторівна, закінчила у 1994 році Національний університет ім. Тараса Шевченка, спеціальність «економіка і управління науковими дослідженнями», доктор економічних наук з 2016 року, доцент з 2006р. З 1994 року працювала в банківській сфера на посадах від економіста до начальника відділу, з 2003 року працює в ВНЗ, загальний стаж роботи в сфері освіти 12 років. У 2013 році випустила монографію «Управління конкурентоспроможністю телекомунікаційних підприємств: теорія, методологія, практика», у 2016 монографію "Управління конкурентноспроможністю будівельних підприемств". Має більше 60 наукових праць, в тому числі 2 навчальних посібника з грифом МОН України. Підготувала до захисту як науковий керівник 6 кандидатів економічних наук, була опонентом більше 10 дисертацій на здобуття ступеня кандидата економічних наук.

 

На кафедрі економіки та менеджменту працюють 10 викладачів, з них 4 докторів наук, професорів, 4 кандидатів наук, доцентів та 2 старших викладачів.

Доктор економічних наук, доцент Бєлова Алла Іванівна

Доктор економічних наук, професор Отенко Ірина Павлівна

Доктор технічних наук, професор Поколенко Вадим Олегович

Кандидат економічних наук, доцент Івахненко Ірина Сергіївна

Кандидат економічних наук, доцент Рижаков Дмитро Андрійович

Кандидат педагогічних наук, доцент Кубанов Руслан Анатолійович

Кандидат технічних наук, доцент Шпаков Андрій Васильович

Старший викладач Тетенко Вікторія Володимирівна

Співробітники кафедри активно займається  науково-дослідною роботою, яка тісно пов’язана з співробітництвом з кафедрами Київського національного університету будівництва і архітектури, зокрема кафедрою економічної теорії, кафедрою менеджменту в будівництві. Професорсько-викладацький склад кафедри активно приймає участь у науково-дослідних темах, які мають державну реєстрацію, здійснює рецензування рукописів навчально-методичних посібників, науково-технічних розробок, підручників, підготовку відгуків на автореферати дисертацій.

Кафедра економіки та менеджменту підтримує тісні  зв’язки з іншими кафедрами вищих навчальних закладів України, співробітники кафедри неодноразово друкували свої праці у міжнародних наукових виданнях, приймали участь у міжнародних конференціях та проектах

Навчальна діяльність кафедри

Кафедра менеджменту організацій і адміністрування здійснює підготовку бакалаврів з менеджменту і спеціалістів з менеджменту організацій і адміністрування на заочній формі навчання
 
Термін навчання:
2 роки для отримання освітнього ступеня «бакалавр»
з присвоєнням кваліфікації "Бакалавр з менеджменту" на основі освітньо-кваліфікаційного рівня (ОКР) "Молодший спеціаліст";
1 рік для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» 
з присвоєнням кваліфікації «Менеджер-економіст» або «Менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» на основі ОКР "Бакалавр";
1,5 роки для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» 
з присвоєнням кваліфікації «Менеджер-економіст будівництва» на основі ОКР "Бакалавр".


Підготовку фахівців забезпечують 16 науково-педагогічних працівників, серед яких 4 докторів наук і професорів, 10 кандидатів наук і доцентів.

 

Дисципліни, які складають фахову підготовку бакалаврів:

 • Філософія
 • Історія української державності і культури
 • Українська мова (за професійним спрямуванням)
 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • Політологія
 • Вища та прикладна математика
 • Статистика
 • Інформаційні системи та технології
 • Економічна теорія:
  • Основи економічної теорії
  • Макроекономіка
  • Мікроекономіка
 • Державне та регіональне управління
 • Менеджмент і адміністрування:
  • Теорія організації
  • Менеджмент
  • Операційний менеджмент
  • Управління персоналом
  • Самоменеджмент
  • Управління інноваціями
  • Стратегічне управління
  • Адміністративний менеджмент
 • Право:
  • Правознавство
  • Адміністративне та трудове право
  • Господарське право
 • Фінанси, гроші та кредит
 • Економіка і фінанси підприємства
 • Облік і аудит
 • Маркетинг
 • Логістика
 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
 • Міжнародні економічні відносини
 • Менеджмент будівельних організацій та проектів
 • Управління експлуатацією будівельних об’єктів

Дисципліни, які складають фахову підготовку спеціалістів:

 • Інтелектуальна власність
 • Договірне право
 • Публічне адміністрування
 • Ділове адміністрування:
  • Менеджмент організацій
  • Корпоративне управління
  • Управління змінами
  • Управління проектами
  • Управління якістю
 • Фінансовий менеджмент
 • Інформаційні системи та технології в управлінні
 • Інвестиційний менеджмент
 • Управління витратами
 • Психологія управління та конфліктологія
 • Економіка будівництва
 • Архітектурно-будівельні конструкції і матеріали
 • Технічна механіка та розрахунки будівельних конструкцій
 • Будівельна техніка та технологія будівництва
 • Інженерне обладнання будівель і населених територій
 • Управління будівництвом та логістика
 • Енергоресурсозбереження в будівництві
 • Техніко-економічне обгрунтування будівельних проектів
 • Ціноутворення в будівництві
 • Нормативно-правова база діяльності управителів багатоквартирних житлових будинків
 • Експлуатація та енергоменеджмент будівель та споруд
 • Управління житловим будинком та маркетинг послуг
 • Тарифікація комунальних та управлінських послуг
 • Менеджмент наукових досліджень
 • Економічна оцінка нововведень в будівництві

Бакалавр з менеджменту в процесі навчання набуває відповідні знання, уміння та навички, які дозволяють йому займати посади низового рівня управіння у лінійних та функціональних підрозділах організацій різних форм власності та організаційно-правових форм.

Професійна діяльність бакалавра з менеджменту на первинних посадах полягає у:

 • реалізації загальних функцій управління шляхом здійснення переважно адміністраторських та операторських і частково евристичних процедур праці;
 • прийнятті оперативних рішень у межах своєї компетенції; функціональній та інформаційній підготовці проектів рішень;
 • оперативному управлінні первинними підрозділами - лінійними (основна діяльність) або функціональними (підготовча та допоміжна діяльність), а також самостійними організаціями, які переважно не мають апарату управління;
 • керівництві підлеглими, компетенція яких не вища за технічних службовців чи молодших спеціалістів.

Основні напрями професійної діяльності - інформаційно-аналітична, організаційно-управлінська та адміністративно-господарська. Бакалавр з менеджменту за умов набуття відповідного досвіду може адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної діяльності: економічна, маркетингова, обліково-контрольна.

Спеціаліст з менеджменту організацій і адміністрування в процесі навчання набуває відповідні знання, уміння та навички, які дозволяють йому займати посади низового та середнього рівнів управління у лінійних та функціональних підрозділах організацій різних форм власності та організаційно-правових форм.

Професійна діяльність спеціаліста з фаху "Менеджмент організацій" на первинних посадах полягає у:

 • реалізації загальних функцій управління шляхом здійснення переважно евристичних та адміністраторських і частково операторських процедур праці;
 • прийнятті тактичних і стратегічних рішень у межах своєї компетенції;
 • тактичному (з елементами стратегії) управлінні первинними підрозділами - лінійними (основна діяльність) або функціональними (кадри, комерційний, транспортний, постачання та збут, зберігання, господарське забезпечення), а також самостійними організаціями на всіх стадіях їх життєвого циклу переважно без або з мінімумом апарата управління (заступник, бухгалтерія);
 • керівництві підлеглими, компетенція яких не вища за молодших спеціалістів та бакалаврів.

Основні напрями професійної діяльності – організаційно-управлінська, адміністративно-господарська та інформаційно-аналітична. Спеціаліст з фаху "Менеджмент організацій і адміністрування" за умов набуття відповідного досвіду може адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної діяльності: економічна, маркетингова, обліково-контрольна, зовнішньоекономічна, освітня, науково-дослідницька.

Спеціаліст з менеджменту організацій і адміністрування в процесі роботи повинен вміти:

 • професійно і кваліфіковано вирішувати проблеми організації і управління підприємством;
 • обґрунтовувати управлінські рішення, здійснювати контроль за виконанням управлінських рішень, моделювати ситуації;
 • аналізувати конкурентне середовище підприємства та розробляти стратегічні, поточні, оперативні плани його розвитку, а також бізнес-плани окремих проектів з метою забезпечення стабільного функціонування та стійких ринкових позицій підприємства;
 • використовувати сучасні підходи до практики управління підприємством, методи аналізу, планування, прогнозування, які дозволяють ефективно вирішувати практичні проблеми управління підприємством;
 • формувати та розвивати організаційну культуру та імідж підприємства;
 • організовувати і експлуатувати АСУ;
 • організовувати маркетингові дослідження систем руху товарів і збуту, послуг, аналізувати стан і динаміку попиту, використовувати сучасні методи аналізу обсягів виробництва і реалізації з метою підвищення конкурентоспроможності продукції та підприємства тощо.

Наукова робота кафедри

Наукова діяльність кафедри зосереджується на наступних пріоритетних напрямах фундаментальних і пошукових досліджень економічного і управлінського спрямування:

- Інноваційні організаційно-технологічні моделі в будівництві, управління реалізацією та обгрунтуванняя інвестеційно-будівельних проектів, впровадження сучасних економічних інструментів фінансування будівельної діяльності;

- дослідження проблем організації і стимулювання інноваційних процесів в умовах ринкових відносин;

- проблеми застосування методологій стратегічного управління на підприємстві;

- дослідження проблем організаційного розвитку підприємств в умовах становлення ринкової економіки;

- дослідження проблем менеджменту, маркетингу, логістики;

- дослідження особливостей стимулювання та мотивації господарської діяльності підприємств в умовах перехідної економіки;

- дослідження проблем регулювання ринку праці, зайнятості, мотивації та оплати праці;

- проблеми антикризового управління підприємством.

Викладачі кафедри приймають участь у наукових конференціях, семінарах. Здійснюється публікація монографій, наукових статей у фахових виданнях, а також навчально-методичних матеріалів.

Контактні дані
Тел.: (044) 244 -96 -63, 275-20-56
ІІНО КНУБА, 03680, м. Київ вул. Освіти, 4, к. 125-127 (кафедра)

 

logo_mini_forum.jpg

 

 

Міністерство освіти і науки України